promotion แพ็คเก็จและโปรโมชั่น | Packages and Promotion

news ข่าวประชาสัมพันธ์ | News


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆเพิ่มเติม...

news ประมวลภาพกิจกรรมออกหน่วย | Mobile Medical Gallery


ประมวลรูปภาพออกหน่วยเพิ่มเติม...

news บทความด้านสุขภาพ | Healthcare News


บทความด้านสุขภาพอื่นๆเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับเรา

เราอยู่เคียงข้างคนโคราชมาแล้ว 49 ปี

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ นครราชสีมา กำเนิดจากเซนต์เมรี่คลินิก ซึ่งบาทหลวง มารีอุส เบรย์ มิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้มองเห็นความจำเป็นของการเปิดคลินิกเพื่อรักษาคนไข้ โดยเปิดเซนต์เมรี่คลินิก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2501 ได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นพร้อมกับความต้องการที่จะต้องมีเตียงบริการรักษาผู้ เจ็บป่วย จึงได้ขยายกิจการเป็นโรงพยาบาลในปี พ.ศ.2515 พระสังฆราชอาแลง วังกาแวร์ ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วย 6 ชั้น และเปิดให้บริการเมื่อ 1 มิถุนายน 2517

ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้นเป็นลำดับ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลจึงอนุมัติใหดำเนินการก่อสร้างอาคารขนาด 10 ชั้น ในปี พ.ศ.2542 โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งผลประโยชน์ส่วนตน บริหารงานโดยคณะ บาทหลวงมิสซัง โรมันคาทอลิก สังฆมณฑลนครราชสีมา โดยมี มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และคณะกรรมการบริหารทุกๆท่าน เป็นความตั้งใจแน่วแน่ที่มุ่งให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัด นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้ปรัชญาว่า "เรารักท่าน"

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นลำดับได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2551 และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการพยาบาล และได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และที่ชาวเซนต์เมรี่ภาคภูมิใจก็คือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA (Healthcare Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ความทรงจำ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง
รองประธานกรรมการบริหาร
บาทหลวงยอแซฟ-ยากอบ สุเทพ วนพงศ์ทิพากร
รองประธานกรรมการบริหาร
เซอร์เทเรซา สมศรี สุเมธ
รองประธานกรรมการบริหาร
นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ระบบงาน E-Document

ระบบงานโปรแกรม E-Document ใช้งานในการส่ง-รับ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน แทนการเดินเซ็นต์เอกสาร เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ (paperless)

รูปแสดงตัวอย่างระบบงานโปรแกรม E-Documentเข้าสู่การใช้งาน

ระบบงาน BI

ระบบงานโปรแกรม BI (Business Intelligence) เป็นเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะช่วยให้เราทำงานกับการวิเคราะห์ข้อมูลในทางธุรกิจช่วยงานงานด้าน Business Intelligence ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว

รูปแสดงตัวอย่างระบบงานโปรแกรม BIเข้าสู่การใช้งาน

ระบบงาน รังสีวิทยา

ระบบงานรังสีวิทยา (Pacs X-Ray) เป็นระบบงานสำหรับการทำงานของแผนกรังสีวิทยา ร่วมกับทางแพทย์ ผ่านทางระบบ Internet เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานร่วมกัน

รูปแสดงตัวอย่างระบบงานรังสีวิทยาเข้าสู่การใช้งาน

ระบบงาน E-mail

ระบบงาน E-mail เป็นระบบงานที่ใช้ติดต่อสื่อสารใมนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กับบุคคลหรือลูกค้าภายนอก

รูปแสดงตัวอย่างระบบงานโปรแกรม E-mailเข้าสู่การใช้งาน

contact and join

ติดต่อและร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง : ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วิธีการส่งข้อมูลการสมัครงาน
กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ : กรอกแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์

ที่อยู่

307 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์

044-240240

อีเมล์

ติดต่อส่วนกลาง : smh@smhkorat.com

ติดต่อแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล : hr@smhkorat.com

เว็บไซต์

www.smhkorat.com