คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

มุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
ประธานคณะกรรมการบริหาร
บาทหลวงเฉลียว วาปีกัง
รองประธานกรรมการบริหาร
บาทหลวงพัฒนะชัย อินทิรถ
รองประธานกรรมการบริหาร
เซอร์เทเรซา สมศรี สุเมธ
รองประธานกรรมการบริหาร
นายแพทย์สุนทร ชินประสาทศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล